Člani Stolnega kapitlja pomagajo nadškofu metropolitu pri vsakodnevnih sprotnih opravilih pri vodenju nadškofije. Pomembna naloga članov stolnega kapitlja je, da skupaj s stolnim župnikom skrbijo za bogoslužje v stolnici. Člani stolnega kapitlja zastopajo nadškofa ob različnih slovesnostih in dogodkih v nadškofiji.

Kratka zgodovina stolnega kapitlja:

Pri Sv. Andražu v lavantinski dolini je bil ustanovljen kolegiatni kapitelj redovnih korarjev s proštom na čelu že leta 1212. Po ustanovitvi lavantinske škofije s sedežem v tem kraju, leta 1228, je bil omenjeni kapitelj preimenovan v stolni kapitelj. Ostal pa je kapitelj redovnikov po pravilih sv. Avguština vse do leta 1825. Od tedaj naprej so bili člani kapitlja svetni duhovniki in sicer: prošt in trije kanoniki. Leta 1846 je bil kapitelj razširjen tako, da je imel stolnega prošta, stolnega dekana, oba infulirana, ter štiri kanonike. Ob prenosu sedeža škofije v Maribor je bil kapitelj pri Sv. Andražu ukinjen, ustanovljen pa v Mariboru kapitelj z vsemi dotedanjimi člani stolnega kapitlja v Št. Andražu. Temu stolnemu kapitlju v Mariboru je bil dodeljen kot redni član mariborski stolni župnik. Tako ima mariborski stolni kapitelj stolnega prošta, stolnega dekana in pet kanonikov.

Redni člani stolnega kapitlja:

Janez Lesnika  stolni dekan
0590/80-101
Bernard Geršak nadškofijski ekonom
0590/80-203
Danijel Lasbaher stolni župnik, član 02/251-84-32
Stanko Praznik župnik, Maribor - Pobrežje, ekonom kapitlja
02/480-01-10
Janko Strašek župnik, Cirkovce, član kapitlja 02/792-32-01

Častni člani stolnega kapitlja:

Anton Fras žpk., Sv. Ana v Slov. goricah
Franc Linasi nadžpk. Šmartno pri Slovenj Gradcu
Franc Mlakar žpk. Sv. Bolfenk v Slov. goricah