Naša naloga

 

Prelistajte posodobljen Vodnik po matičnem gradivu in zapisnikih duš v Nadškofijskem arhivu Maribor 

Obvestilo o izidu

 

saBogastvo župnijskih arhivov – zapisniki duš

V Nadškofijskem arhivu Maribor skušamo zajeti bogastvo naših župnijskih arhivov in ga predstaviti najširši javnosti. V letu 2022 smo se znova posvetili zbiranju zapisnikov duš. V sodelovanju z župnijami, ki v svojih arhivih še hranijo arhivsko gradivo smo pridobili 191 novih zapisnikov za kar 40 župnij. Knjige smo digitalizirali in so v obliki skeniranih uporabniških kopij dostopne v naši čitalnici.
Iz tega zgodovinskega vira lahko razberemo veliko o življenju naših prednikov. Življenju, ki se odvija, v majhnih skupnostih, ki jih običajno imenujemo skupna gospodinjstva. To so lahko ožje ali razširjene družine, kmečka gospodarstva ali trgovske, delavske in obrtniške stanovanjske skupnosti.
Zapisnike duš poznamo pod različnimi imeni kot so Status animarum, Seelenstandsprotokol, Dušni zapisnik ipd.
Neredko se te knjige kažejo v dokaj neugledni obliki. Pri zapisih se vidi, da so pisani s hitro roko, polni so opomb v obliki kratic, prečrtanih zapisov in neprepoznavnih znakov. Takšni so zato, ker so avtorji skušali opisati aktualno stanje. To pa se je pogosto spreminjalo. Vpisovalci so spremembam sledili po najboljši moči, zato vpisi včasih izražajo vso zapletenost družbenega življenja. Na prvi pogled neurejeni seznami naslovov, imen, priimkov, datumov in spremljajočih opomb oživijo ob pravilni interpretaciji zapisov. Iz njih lahko preberemo kako so na daljši čas potekale interakcije med sorodniki, sosedi in poklici, če je vir zares popoln lahko sledimo tudi priseljevanju in odseljevanju prebivalstva na mikro ravni.
Njihova osnovna in bistvena funkcija pa je seveda opis bolj ali manj poglobljenega verskega čuta prebivalstva. Nastali so z namenom spremljanja in usmerjanja dušnega pastirstva in zato v prvi vrsti kažejo intenzivnost povezave med Cerkvijo, ki jo predstavlja domača župnija, in njenim občestvom.

 


knjiga disk

DONACIJE ZA DIGITALIZACIJO ARHIVSKEGA GRADIVA

Zainteresirano javnost zaprošamo, da naše delo podpre tudi z donacijami. S tako pridobljenimi sredstvi pokrivamo stroške za  nemoteno delovanje in redno vzdrževanje IT opreme za spletno dostopnost. Z rastjo cen računalniških storitev in stroškov energije so vaše donacije še posebej pomembne!

Prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki tudi v letu 2024 in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.

 

Hvala vsem donatorjem! 

 

Le z vašo pomočjo smo lahko nadaljevali in razširili naše delo!

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige