SLOMŠEK II 2

Arhiv hrani večji del zapuščine škofa Antona Martina Slomška: pridige, biografske dokumente, objavljene in neobjavljene tekste, dokumente, povezane s selitvijo škofijskega sedeža v Maribor itd. Popis fonda je delo dr. Franca Krambergerja, upokojenega mariborskega nadškofa. Del Slomškovega gradiva se nahaja tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor in
nekaterih drugih institucijah.

 

Gradivo je razdeljeno na naslednje sklope:

I/1 Biografski dokumenti
I/2 Slomškovi rokopisi iz časa teološkega študija; zapiski predavanj in izpisi iz cerkvenih očetov
II Praelectiones de lingua slovenica; Slomškovi tečaji slovenskega jezika v celovškem bogoslovju
III Vita Pastoralis; Slomškov dnevnik v 3 zvezkih (1824 - 1831)
IV/A Pridige iz časa teološkega študija in kaplanovanja na Bizeljskem (1823 - 1827)
IV/B Pridige iz časa kaplanske službe v Novi Cerkvi (1827 - 1829)
V/A-D Meditacije bogoslovcem iz časa spiritualne službe v Celovcu (1829 - 1838)
VI Pridige iz časa spiritualne službe v Celovcu (1829 - 1838)
VII Meditacije bogoslovcem ob duhovnih vajah (1829 - 1838)
VIII Slomškovi potopisi, 1833, 1834 in 1837
IX Pridige iz časa župnikovanja v Vuzenici (1838 - 1844)
X Pridige iz časa kanoniške službe pri Št. Andražu v Lavantinski dolini in opatske službe v Celju (1844 - 1846)
XI Konsideracije duhovnikom na duhovnih vajah (1847 - 1862)
XII Meditacije bogoslovcem ordinandom (1851 - 1862)
XIII/A-C Pridige iz škofovske dobe (1846 - 1862)
XIII/D Pridige iz različnih dob; pridige o Mariji; šmarnice
XIII/E Pridige v postnem času (1847 - 1862)
XIV Krščanski nauk za odrasle in stanovski nagovori
XV Institutio Sacramenta administrandi; zakramentalna spoved, razlaga
svete maše, gradivo za Mnemosynon, "Mlado tersje"
XVI Misijonski govori in misijoni po škofiji
XVII Slomškove neobjavljene pesmi; pesniško in glasbeno gradivo
XVIII/A-B Von der Nachahmung der Heiligen; meditacije in govori o svetnikih
XVIII/C Rokopisi Slomškovih spisov: Mihi sancta et cara; Local Benennungen; Brumna domačija; Nebeško ogledalo; stanovski in priložnostni nagovori; molitveni obrazei
XIX Collecta scripta ex variis auctoribus; Drobni spisi, povesti, kratki sestavki nabožne in cerkveno-zgodovinske vsebine
XX Slomškova pisma deželni vladi in šolskim nadzornikom iz časa službe višjega škofijskega šolskega nadzorništva (1844 - 1846)
XXI/A-B Prenos škofijskega sedeža v Maribor
XXII Pridige osnovane (v tisku: M Lendovšek, A. M. Slomšeka. Zbrani spisi VI, Maribor 1899)
XXIII/A Pridige iz različnih dob, objavljene v tisku
XXIII/B Blagajniški dnevnik (1827 - 1862); življenjski zgledi, seznam pridig
XXIII/C "Vogtey-Acten" 1839 - 1845 (Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Sv. Primož na Pohorju)
XXIV/A-B Kanonične vizitacije (1845 - 1862)
XXV/A-C Patronatske zadeve
XXVI/A Razno (izjave duhovnikov o osebnem življenju; fakultete: peticije
na državni zbor; Vitalitia /Romich, Korošec, Manich/)
XXVI/B Razno (Slomškovi osebni dokumenti; ureevanje po Slomškovi smrti; družbe in bratovščine)
XXVII/A-B Prezidialni akti (1846 - 1862)
XXVIII/A Križev pot; Ogledalo krščanskega nauka; psalmi in molitve; sveto leto 1826; domača zdravila
XXVIII/B Pastirski listi 1846 - 1862; pastoralne konference in sklepni protokoli
XXIX Slomškova pisma in pisma Slomšku
XXX/A-B Akti po strokah iz Lavantinskega škofijskega ordinariata
XXXI/A Prošnje duhovnikov za "imprimatur" svojih knjig; imenovanja in odlikovanja duhovnikov
XXXI/B Slomškovi dopisi cerkvenim ustanovam
XXXI/C Slomškovi dopisi državnim ustanovam; korespondenca: Slomšek, Thun, Mussi, Rudmaš, Einspieler, Vodušek
XXXI/D Slomškovi dopisi različnim ustanovam; personalne zadeve
XXXII Correctiones; pritožbe zoper duhovnike; zaslišanja, osebne duhovniške zadeve
XXXIII/A Šolske sestre
XXXIII/B Vizitacije benediktinskih samostanov v srednji Evropi
XXXIII/C Bratovščina sv. Cirila in Metoda
XXXIV/A-E Škofijski proces za Slomškovo beatifikacijo
XXXV Slomškove obletnice in proslave
XXXVI/A Varia: Kosarjeve, Lendovškova in Kovačičeva zapuščina
XXXVI/B-D Varia


Kramberger, dr. Franc. Anton Martin Slomšek. Inventarji 5. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 1993.

Slomškova pridigaSlomškov opis selitve škofijskega sedeža v Maribor


Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige