slika 15

Nadškofijski arhiv hrani naslednje posebne zbirke:


Acta Pontificia in Acta Apostolicae Sedis
Albumi
Alojzijeva cerkev
Betnava
Blagajna
Blagajniške knjige
Bogoslovje
Bratovščina svetega Cirila in Metoda
cecilijansko društvo
Cerkveni dokumenti
Cerkveni računi d 1- d 28
Cerkveno sodišče
Drobtinice ali Slomškove drobtinice
Drobtinice – gradivo za Drobtinice
Društvo katoliških pomočnikov - Kolpingovo društvo Mb
Družba katehistinj evharističnega križarstva
Enciklopedija cerkva na Slovenskem
Fakultete
Fotografije – slike - portreti
Glasbeni tiski
Grbi in pečati lavantinskih škofov
Hermov pastir
Imago
Kartoteka duhovnikov
Katehisti
Katolischer Fauenverein – Gospejno društvo
Katoliška akcija
Konkordat (1855)
Kronike
krtačni odtisi
Kunstverein – Bildkunst
Jurisdikcije
Lastni dom
Lavant. sinode – knjige
Listine
Ljubljanski škofijski list
Ljudski oder
Los von Rom Bewegung
Magdalenke v Studenicah
Maximilianum – Victorinum
Maribor – Sv. Marija, gradivo
Marijina družba
Marijanišče v Veržeju – salezijanci
Militar – Seelersorge
Mohorjeva družba
Mohorjev koledar
Mariborska (moška) kaznilnica
Muzikalije
Nekrologiji
Normalije, uradni predpisi
Oglasnik lavantinske škofije
Okrožnice
Organisti
Orglarska šola
Orgle 1850
Pastoralne konference
Pevsko društvo Maribor
Popis župnij 1956
Postopek za mučence
Praesidialia
Prekmurje
Pridige – neznani avtor
Projekti cerkva in pokopališča
Raritete in inkunabule
Razno
Razpisi župnij
Razstave, razno gradivo
Revije, časopisi
Rokopisi
Sinoda
Slomškova družba
Slov. pol. društvo
Službeni listi duhovnikov
Sokolstvo
Sporočila
Šematizmi, gradivo
Šematizmi
Tretji red
Ubožni zavodi
Učbeniki
Usmiljeni bratje/umobolnica
Uradni list
Varia
Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung
Verski list
Vzajemnost
Začasne zbirke
Zavarovanje
Zdravstveni dom – usmiljeni brati v Ljutomeru
Zgodovinsko društvo
Zgodovinski priročniki – Handbücher
Zvonovi 1965
Župnijski izpiti
Znamenitosti
Inventarji

 

PREDSTAVITEV NEKATERIH POSEBNIH ZBIRK


LISTINE
Listine so – tudi v pravniškem smislu - dokumenti s pravno veljavo. nastajale so od 9. stoletja naprej, napisane pa so bodisi na pergamentu bodisi papirju, Starejše listine so običajno opremljene s pečati. Najstarejše listina, ki jo hrani Nadškofijski arhiv Maribor, izhaja iz leta 1308. Del listin je urejen v Zbirki listin, del pa se nahaja med ostalim, tudi nepopisanim gradivom.
Slika 8: Listina iz leta 1457, v kateri cesar Friderik IV. potrjuje knežji naziv za lavantinske škofe

Besedila nekaterih starejših listin, ki se do danes niso ohranile, so zapisane v kopialni knjigi Codex Henrici iz leta 1384/1371.
Literatura:
Listine v zbirki listin je popisal Anton Ožinger:
Ožinger, Anton. Listine lavantinske škofije v Pokrajinskem arhivu Maribor. Viri 4. Maribor. Pokrajinski arhiv, 1989.

POPIS CERKVA:

V 50. letih 20. st. je potekal vseslovenski projekt popis cerkva oz. župnij. Nadškofijski arhiv Maribor hrani zbrano gradivo za posamezne župnije mariborske metropolije. Tukaj najdemo kratke opise zgodovinskega razvoja župnij, umetnostnozgodovinske popise sakralnih objektov, navedeni pa so tudi viri in literatura.
Slika 9

RARITETE IN INKUNABULE
V arhivu hranimo bogato zbirko raritet in inkunabul, ki vsebuje inkunabule in nekatere starejše tiske. Inkunabule oz. prvotiski so tiskane knjige, deli knjig ali posamezni tiski, ki so v Evropi nastali med Gutenbergovim odkritjem tiska in letom 1500. V našem arhivu hranimo nekaj več kot 100 inkunabul, večinoma v dobrem stanju. Med njimi je tudi najstarejša ohranjena inkunabula na slovenskih tleh: Konstitucije papeža Klemna V., natisnjena leta 1460 v Mainzu.
Slika 10: Konstitucije papeža Klemna V., najstarejša v celoti ohranjena inkunabula na slovenskih tleh, natisnjena leta 1460 v Mainzu

Inkunabule so popisane v delu:
Gspan, Alfonz, in Badalić, Josip. Inkunabule v Sloveniji, Ljubljana 1957.

Dodatna literatura:
Golob, N. (2012). Katalog knjižnega slikarstva v srednjeveških rokopisih in inkunabulah. V D. Marinič in I. Filipič (ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str. 38–234), Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.
Urlep, L. (2012b). Inkunabule v Nadškofijskem arhivu Maribor: splošen pregled in materialno varstvo. V N. Gostenčnik (ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [elektronski vir]: arhivi in ustvarjalci gradiva: stanje in perspektive: 11. zbornik mednarodne konference, Radenci 28.–30. marec 2012 (str. 367–380). Maribor: Pokrajinski arhiv.

Slika 10 2

 

ROKOPISI:
V arhivu se nahaja več kot 50 rokopisnih kodeksov, večinoma versko-religiozne vsebine. Pri mnogih kodeksih so ohranjene originalen vezave.
Kodeksi so popisani v Kos-Steletovem popisu:
Kos, Milko, in Stele, Franc. Srednjeveški rokopisi v Sloveniji. Ljubljana: Umetnostno-zgodovinsko društvo, 1931.
Slika 11: Stran iz rokopisnega kodeksa

Dodatna literatura:
Golob, N. (2012). Katalog knjižnega slikarstva v srednjeveških rokopisih in inkunabulah. V D. Marinič in I. Filipič (ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str. 38–234), Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.
Vodopive, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj /Medieval bindings in Slovenia: binding structures on stiff-board manuscripts. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Slika 11

SLIKOVNO GRADIVO – IMAGO
Kartice, razglednice, podobice, fotografije
V arhivu se najdejo fotografije duhovnikov, kartice in razglednice, zemljevidi, pa tudi starejše upodobitve krajev in cerkva.

SLIKA 12

 

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige