Predstavitev ankete 007Analiza rezultatov
vprašalnika o spletni objavi starejši matičnih knjig
Nadškofijskega arhiva Maribor
ter glasovanja za prednostni seznam skeniranja matičnih knjig

 

I. Uvod
Spletna anketa je bila aktivna od 12. – 28 februarja 2021. V tem času je anketo reševalo 158 anketirancev od tega je bilo 139 veljavno izpolnjenih vprašalnikov (sistemska izločitev neveljavnih, podvojenih in nedokončanih uporabnikov).
II. Analiza podatkov
Prva štiri vprašanja so se nanašala na uporabo matičnih knjig za raziskovanje. Skoraj vsi vprašani podpirajo objavo starejših matičnih knjig na spletu (99%). Večina je po matičnih knjigah raziskovala že pred objavo na spletu (71%), veseli pa nas, da je nekaj tudi novih raziskovalcev (24%). Skoraj vsi vprašani, so že uporabljali spletni portal Matricula Online in na njemu brskali po knjigah mariborske nadškofije.

Predstavitev ankete 001

Po pričakovanju je največ vprašanih matične knjige uporabljalo za iskanje rodoslovnih podatkov (90%). Ker je pri vprašanju bilo možnih več odgovorov, smo ugotovili, da poleg rodoslovja uporabniki iščejo tudi podatke za urejanje pravno-upravnih zadev (11%), kar 27% pa je uporabnikov za znanstvene, študijske in šolske projekte.

Predstavitev ankete 002

Večina vprašanih je podala prav dobro ali odlično oceno za delovanje in uporabnost spletnega dostopa. Glede splošnega zadovoljstva, opisa župnij in preglednosti strani prevladuje ocena 5 – zelo uporabno. Pri vprašanju glede hitrosti in obsega gradiva pa prevladuje ocena 4 - zelo uporabno kljub pomanjkljivostim.

Predstavitev ankete 003

Pri iskanju pravega gradiva večina vprašanih uporablja seznam župnij (51% skoraj vedno), temu sledi iskanje s pomočjo zemljevida (32% skoraj vedno) najmanj pa s pomočjo krajevnega iskalnika.

Predstavitev ankete 004

Pri vprašanju o pomanjkljivostih spletnega dostopa, kjer je vsak lahko izbral več možnosti, je največkrat navedeno pomankanje gradiva (79%). Veliko vprašanih moti nerazumljiv jezik ali pisava (27%), petina pa ni opazila večjih pomanjkljivosti (20%). Navedeno je bilo tudi nekaj predlogov za izboljšanje – nekatere bomo lahko uresničili v prihodnosti (npr. črke pri indeksih, navedba maternih župnij pri opisu), nekatere žal ne (indeksacija oseb).

Predstavitev ankete 005

O dopolnjevanju zbirke obstaja med vprašanimi različno mnenje. Sicer je 47% glasovalo, da se najprej skenirajo najnovejše že javno dostopne knjige. Mnenja glede dopolnjevanja zbirke z gradivom že objavljenih župnij s knjigami starejšega obdobja ali naj se raje skenirajo knjige za župnije, ki še niso na spletu, pa je skoraj izenačeno.

Predstavitev ankete 006

 

 

Donacija letak

 

 

Glasovanje s pomočjo katerega bomo sestavili prioritetno listo za skeniranje je dalo malce presenetljiv rezultat, saj je tako med krstnimi, kot med poročnimi knjigami zmagala knjiga župnije Pišece. Na drugem mestu med krstnimi je župnija Sevnica, pri poročnih pa Kozje. Med mrliškimi knjigami sta si prvo mesto razdelili župniji Sevnica in Maribor – Sv. Magdalena.

Predstavitev ankete 008

Predstavitev ankete 009

Predstavitev ankete 010

Med le delno predstavljenimi župnijami na spletu je glasovanje pokazalo, da bi največ vprašanih želelo, da dopolnimo župnijo Ptuj – Sv. Peter in Pavel (30%), sledi ji Lendava (19%) in Podgorje pri Slovenj Gradcu (16%).

Predstavitev ankete 011

Pri zadnjem vprašanju je bilo možno prosto napisati župnije oz. področje, ki ga vprašani najbolj pogrešajo. Z 24,5% prevladuje področje Prekmurja (župnije Dobrovnik, Martjanci, Črenšovci, Kančevci, Bogojina) sledi področje širšega kozjanskega z 14,3% (Pišece, Kozje, Podčetrtek, Jurklošter). Na tretjem mestu je župnija Prevalje z 8,2%.

Predstavitev ankete 012Povzetek

Med anketiranci prevladuje splošno odobravanje za objavo matičnih knjig na spletu. Večinoma so zadovoljni z uporabnostjo, predstavitvijo in delovanjem spletnega portala.  Večina vprašanih išče rodoslovne podatke in gradivo poišče s pomočjo seznama župnij. Presenetljivo malo jih uporablja krajevni iskalnik, kar kaže, da so za delo bolj usposobljeni. V skladu s pričakovanji je največja izpostavljena pomanjkljivost manjkajoče gradivo. V glavnem pogrešajo najnovejše že javno dostopne matične knjige. Ne preseneča podatek, da med manjkajočimi župnijami najbolj pogrešajo območje Goričkega, saj je od tamkajšnjih župnij skeniran le majhen del gradiva.

Na podlagi rezultatov ankete smo izdelali okvirni seznam in vrstni red matičnih knjig za skeniranje v letu 2021. Glede na želje anketirancev bomo najprej skenirali novejše matične knjige, ki jih že hranimo v arhivu (vsaj prvih 30 knjig). Vrstni red skeniranja je objavljen v nadaljevanju. Hkrati bomo skušali pridobiti tudi matične knjige tistih župnij, ki se hranijo na župnijah. Pri tem imajo prednost župnije iz Prekmurja. Glede dinamike skeniranja se bomo prilagajali razpoložljivosti gradiva, saj si bomo knjige le izposojali in jih zato skušali vrniti v čim krajšem možnem času. Knjige izposojene iz župnijskih uradov bodo tako imele prednost pred knjigami, ki se hranijo v arhivu.

Za vse primere velja, da bomo objavljali le tiste matične knjige, kjer je zadnji vpis starejši od 100 let.

 

Prosimo, podprite naše delo z donacijo!

 

Prednostni seznam skeniranja, glede na želje anketirancev:

Vrstni red

Župnija vrsta knjige  in obdobje

Frekvenca

1

PIŠECE

RMK

1893-1912

23

2

PIŠECE

PMK

1895-1913

18

3

MARIBOR - SV. MAGDALENA

MMK

1906-1918

16

4

SEVNICA

MMK

1893-1916

16

5

SV. ANA V SLOV. GORICAH

MMK

1861-1919

15

6

KOZJE

PMK

1867-1919

13

7

SEVNICA

PMK

1900-1913

13

8

SV. ANA V SLOV. GORICAH

PMK

1889-1919

12

9

SV. VID NA PLANINI

PMK

1857-1916

9

10

LENART V SLOVENSKIH GORICAH

PMK

1870-1918

8

11

MARIBOR - SV. MAGDALENA

PMK

1911-1918

8

12

PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

PMK

1910-1918

8

13

SLOVENSKA BISTRICA

PMK

1902-1916

8

14

CELJE-SV.DANIJEL

PMK

1906-1914

7

15

SV. MARKO NIŽE PTUJA

PMK

1874-1916

7

16

SV. RUPERT NAD LAŠKIM

PMK

1899-1918

7

17

BIZELJSKO

PMK

1898-1912

6

18

ROGATEC

PMK

1892-1915

6

19

SREDIŠČE OB DRAVI

PMK

1878-1918

6

20

ŽALEC

PMK

1887-1915

6

21

BRASLOVČE

PMK

1896-1917

5

22

ČRNA NA KOROŠKEM

PMK

1892-1915

5

23

LJUTOMER

PMK

1899-1916

5

24

LOVRENC NA POHORJU

PMK

1884-1912

5

25

PREVALJE

PMK

1880-1913

5

26

SLOVENSKE KONJICE

PMK

1886-1915

5

27

SROMLJE

PMK

1880-1912

5

28

STRANICE

PMK

1854-1918

5

29

SV. MARKO NIŽE PTUJA

PMK

1905-1915

5

30

SV. PETER POD SV. GORAMI

PMK

1893-1917

5

31

ZREČE

PMK

1879-1914

5

32

BRASLOVČE

PMK

1898-1912

4

33

BRESTANICA

PMK

1903-1917

4

34

MARIBOR - SV. JANEZ KRSTNIK

PMK

1905-1912

4

35

PILŠTANJ

PMK

1891-1914

4

36

RAVNE NA KOROŠKEM

PMK

1897-1911

4

37

RUŠE

PMK

1860-1908

4

38

SV. ANTON V SLOV. GORICAH

PMK

1885-1919

4

39

SV. JERNEJ PRI LOČAH

PMK

1900-1916

4

40

ŠMARJE PRI JELŠAH

PMK

1893-1912

4

41

ŠMARJE PRI JELŠAH

PMK

1893-1918

4

42

ŠT. ILJ POD TURJAKOM

PMK

1892-1914

4

43

ŠT. JANŽ PRI DRAVOGRADU

PMK

1871-1912

4

44

ZABUKOVJE

PMK

1841-1916

4

45

JAVORJE

PMK

1869-1909

3

46

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

PMK

1892-1913

3

47

PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

PMK

1903-1919

3

48

RAVNE NA KOROŠKEM

PMK

1882-1910

3

49

SLADKA GORA

PMK

1896-1916

3

50

SPODNJA KUNGOTA

PMK

1879-1915

3

51

SV. MARJETA NIŽE PTUJA

PMK

1886-1913

3

52

SV. PETER NA KRONSKI GORI

PMK

1857-1912

3

53

SV. TROJICA V SLOV. GORICAH

PMK

1900-1919

3

54

ŠMIKLAVŽ PRI SLOVENJ GRADCU

PMK

1816-1915

3

55

ŠT. JANŽ NA DRAVSKEM POLJU

PMK

1906-1917

3

56

VELIKA NEDELJA

PMK

1905-1918

3

57

ŽETALE

PMK

1873-1912

3

58

ČRNA NA KOROŠKEM

PMK

1907-1915

2

59

ČRNA NA KOROŠKEM

PMK

1886-1908

2

60

GORNJA POLSKAVA

PMK

1858-1917

2

61

KAMNICA

PMK

1883-1903

2

62

MARIBOR - SV. MARIJA

PMK

1913-1918

2

63

ŠT. ILJ POD TURJAKOM

PMK

1877-1913

2

64

VELIKA NEDELJA

PMK

1903-1918

2

65

ZAVODNJE

PMK

1862-1914

2

66

DRAMLJE

PMK

1897-1918

1

67

MEŽICA

PMK

1881-1913

1

68

PERNICE

PMK

1872-1916

1

69

PRIHOVA

PMK

1884-1913

1

70

RADLJE OB DRAVI

PMK

1900-1915

1

71

REMŠNIK

PMK

1881-1912

1

72

RIBNICA NA POHORJU

PMK

1905-1914

1

73

SV. JURIJ OB TABORU

PMK

1829-1913

1

74

SV. MARJETA PRI RIMSKIH TOPLICAH

PMK

1860-1915

1

75

SV. RUPERT V SLOV. GORICAH

PMK

1863-1918

1

76

ZDOLE

PMK

1850-1905

1

 

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige